» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 38346 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید7510 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید5163 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 5986 3015
دوشنبه 4847 2773
جمعه 5520 3024
شنبه 5908 3259
چهارشنبه 5104 2838
پنجشنبه 5589 3060
سه شنبه 5392 2709
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 7510 4048
جمعه 6899 3708
20الی 24 شب 5163 2701
چهارشنبه 6645 3508
12الی 16 بعدازظهر 6748 3535
سه شنبه 5381 3178