» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 16691 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید3364 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید2227 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 2839 1117
دوشنبه 1935 1084
جمعه 2266 1122
شنبه 2523 1189
چهارشنبه 2208 1190
پنجشنبه 2448 1152
سه شنبه 2472 1104
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2952 1523
جمعه 3364 1532
20الی 24 شب 2227 1055
چهارشنبه 2948 1380
12الی 16 بعدازظهر 2882 1320
سه شنبه 2318 1148