» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 31974 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید6312 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید4395 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 5034 2294
دوشنبه 3947 2166
جمعه 4593 2308
شنبه 4937 2486
چهارشنبه 4184 2198
پنجشنبه 4594 2345
سه شنبه 4685 2200
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 6312 3044
جمعه 5766 2937
20الی 24 شب 4395 2080
چهارشنبه 5337 2738
12الی 16 بعدازظهر 5706 2795
سه شنبه 4458 2403