» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 27131 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید5073 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید3732 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 4345 1785
دوشنبه 3264 1624
جمعه 3711 1721
شنبه 4190 1931
چهارشنبه 3640 1781
پنجشنبه 3957 1886
سه شنبه 4024 1709
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4952 2378
جمعه 5073 2293
20الی 24 شب 3770 1623
چهارشنبه 4735 2172
12الی 16 بعدازظهر 4869 2114
سه شنبه 3732 1857