» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 42644 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید8293 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید5784 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6591 3294
دوشنبه 5430 3035
جمعه 6108 3295
شنبه 6400 3510
چهارشنبه 5759 3097
پنجشنبه 6423 3310
سه شنبه 5933 2966
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 8293 4398
جمعه 7429 4036
20الی 24 شب 5784 2948
چهارشنبه 7605 3807
12الی 16 بعدازظهر 7585 3844
سه شنبه 5948 3474