» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 19405 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید3829 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید2641 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 3164 1278
دوشنبه 2210 1211
جمعه 2690 1276
شنبه 3057 1398
چهارشنبه 2583 1338
پنجشنبه 2849 1360
سه شنبه 2852 1264
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 3698 1734
جمعه 3829 1780
20الی 24 شب 2702 1209
چهارشنبه 3245 1565
12الی 16 بعدازظهر 3290 1507
سه شنبه 2641 1330