» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 22066 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید4278 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید3091 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 3554 1455
دوشنبه 2577 1360
جمعه 3093 1426
شنبه 3434 1584
چهارشنبه 2905 1496
پنجشنبه 3277 1548
سه شنبه 3226 1415
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4174 1960
جمعه 4278 1971
20الی 24 شب 3239 1378
چهارشنبه 3649 1750
12الی 16 بعدازظهر 3635 1684
سه شنبه 3091 1541