» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 24395 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید4689 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید3278 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 3957 1604
دوشنبه 2881 1487
جمعه 3320 1530
شنبه 3749 1726
چهارشنبه 3291 1619
پنجشنبه 3533 1686
سه شنبه 3664 1538
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4577 2112
جمعه 4689 2132
20الی 24 شب 3555 1501
چهارشنبه 4082 1921
12الی 16 بعدازظهر 4214 1842
سه شنبه 3278 1682